Haber

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif müzakereleri devam ediyor (2)

KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN HUKUK TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Hindi. Kabul edilen makale ile; Kişilerin türü ne olursa olsun vergi dairelerine olan tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınır. Yeniden yapılandırma yönetmeliğinde hiç yer almayan tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş ve para cezaları, idari para cezaları, tahsilat kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alınır.

31 ARALIK 2022 Alacaklar, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, toplum sigortaları primleri, emeklilik muafiyeti ve kurum karşılıkları, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik matrah primi için 31 Aralık 2022 TARİHİ ESAS OLACAKTIR. Bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezası kapsama dahildir. 1 Ocak 2005 tarihine kadar toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları, 1 Ocak itibarıyla yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları , 2014, 1 Kasım 2016 itibariyle aylık yüzde 0,75 oranını ifade edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB Vergileri ve vergi cezaları, idari para cezaları, vadesi ödenmemiş Yönetmeliğin yayımı tarihindeki itibarına veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan halk sağlığı müdürlüklerinin takibe aldığı kamu alacakları ile belediye ve büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin bazı alacaklarından, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. alacaklar, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası vb. İtirazlı olarak verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden alacaklar da kesinleşmiş alacaklar olarak yapılandırılacaktır. Taksit ödemesi sırasında her bir araç için ödenecek MTV, aracın idari para cezası ve bilimsel muayenesine geçiş ücretinin en az yüzde 10’u ödenmek şartıyla izin verilecek. Tütün mamulleri, makaronlar Sigara kağıdı ve alkollü içeceklerin üretici ve ithalatçılarının, kullanmaları gereken özel etiket ve işaretleri üzerlerinde kullanabilmeleri için düzenlenen Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi ve son ödeme tarihi 1 Mart 2016 tarihinden sonra muaccel olan ürünlerinin ise 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren vadesi doluyor. Bu vergilere ilişkin beyannameden doğan damga vergisi ve sonrasında gelen katma değer vergisinin ödenmesi kuralı getirildi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin diğer kuralların yanı sıra dava açmamaları, davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları istenecek. arılar kanuna dahildir. Buna göre, Yönetmeliğin yayımı tarihinin prestiji ile birinci derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz dolmamış, vergi tarhiyatları ve gümrük vergileri re’sen veya ek yoluyla yapılmıştır. idare, itiraz veya itiraz süresi geçmemiş veya itiraz/itiraz veya itiraz süresi geçmemiştir. Resen veya idare tarafından yapılan vergi tarhiyatları ve gümrük vergilerinin tahakkukları hakkında başvuru yapılmış veya düzeltme talebinde bulunma süresi geçmemiş veya düzeltme işlemi uygulanmış olanlar da ayrıca yapılandırılacaktır. Sadece vergi cezaları/gümrüğe ilişkin idari para cezaları için dava açılması durumunda ödenecek bedeller, yönetmelik kapsamında ihtilaflı idari para cezaları ve cezalardan ihtilaflı olanlar da düzenlenmiştir. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanan ancak tamamlanamayan vergi inceleme ve takdir işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanması, toplanan vergilerin yapılandırılması ve yönetmelikten yararlanılması, tebligat bildirimine bağlı olarak başvuru ve ödeme süreleri belirlenir ve düzenlenir. Buna göre, Yönetmelik kapsamındaki sürelere katılım nedeniyle doğacak vergi cezası cezalarında, cezanın yüzde 25’ini belirlenen süre ve şekilde ödeyenlerin, cezanın kalan yüzde 75’lik kısmından feragat edilecek. Bu kararlar, davet kapsamında verilen vergi cezaları, ödeme ile kurallara aykırı beyanlar ve doğal olarak verilen beyannameler hakkında da uygulanacaktır. Yönetmeliğin yayım tarihi. Yönetmeliğin yayımı tarihinde veya sonrasında vergi dairesi kayıtlarına intikal eden kıymet takdir kurulu kararları ve vergi inceleme raporları hakkında gerekli inceleme ve bildirim işlemlerinin yapılması şartıyla teklif kararlarından yararlanılabilir. Ancak yönetmelik tamamlanır ve belirlenen süre içinde belirlenen bedel ödenir. Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma kararları, ön takdir uzlaşması, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanununda yer alan uzlaşma, Kabahatler Kanununda yer alan avans indirimi ve Devlet İhale Kanununda yer alan indirimlerden yararlanamayacaklardır. Yansıma yapmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıt altına alınabilmesi için düzenlemeler yapılmaktadır. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sicillerinin sıhhatini teminen, fiilen sicillerinde bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların fatura düzenleyerek ve her türlü vergi yükümlülüğünü yerine getirerek sicil ve beyannamelerine devri mümkündür. Mutlak kılınan SGK alacaklarına yeniden yapılandırma imkanı da getirilmiştir. Buna göre sigorta primi, emeklilik kesintisi ve kurumlar vergisi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik taban primi, sigortalılık durumlarından kaynaklanan prestij matrahına ilişkin mevzuat uyarınca ödenemeyen isteğe bağlı sigorta primleri ve toplum sigortası primleri, , SGK tarafından ilgili kanunların yeterli takibine tabidir. Orijinal damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak fiyat ile bu alacakların ödeme tarihleri ​​ile Yönetmeliğin yayımı tarihi arasındaki süre, , bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı belirtilen süre ve şekilde ödenir. Tüm ikincil alacakların tahsilinden feragat edilecektir. 31 Aralık 2022 tarihinden önce işlenen ve yeniden yapılandırma tarihine kadar ihbar edilen fiillere ait idari para cezaları da yeniden yapılandırılacak. 31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ait ilk taksit son ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek SGK alacakları, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamına alınacak. Kanunen; Yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuracak. İlk taksit bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, özel tahsilat dairelerine bağlı olarak ödenecek. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB’lar ile diğer taksitler. Ancak, bu tarihten sonraki aylık dönemlerde 48 eşit taksitte ödenebilmesi istenecektir. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz; Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının ikincil alacaklar yerine tahsilinden vazgeçilecek. Bu durumda idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacak; Yeniden yapılandırma sonucunda ödenecek alacak sadece yan alacaklardan oluşuyorsa, ikincil alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı üzerinden hesaplanacak fiyattan yüzde 50 indirim yapılacak. ; İlk derece mahkemesinde devam eden davalardan yararlanmak için yapılan başvurular ile daha önce verilmiş olan iptal kararları nedeniyle kesinleşmemiş ve dava aşamasında olan alacaklara ilişkin kararlarda nakden veya mahsuben iade edilebilir. ilk derece mahkemesi. SporBakanlık, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor Türkiye’de spor alanında faaliyet gösteren ve federasyonlarına kayıtlı spor kulüpleri ile belediyeler ve bunların yönetmelik kapsamında bağlı kamu tüzel kişilerine ödenecek tutarlar en fazla 120 eşit taksitle ödenebilir. Vade tarihi 31 Aralık 2022’den önce olduğu halde tüm tahsilat dairelerinin prestiji ile asli ve sekonder toplamı 2 bin TL ve altında olanların tahsilatı 1 Ocak 2023 prestiji ile ödenmeyecektir. 2020 yılı ve öncesi olmasına rağmen toplam tutarı 500 TL’yi geçmeyen primler, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik takviye primleri ve idari para cezaları ile bedeli ne olursa olsun bedeli 10 bin TL’yi geçmeyenler feragat Araç muayenelerini zamanında yaptıramayanlar, muayenenin ertelendiği her ay ve kesri için yüzde 5 yerine Yİ-ÜFE oranları kullanılarak bulunan tutarı, yönetmeliğin yayımından sonra her ay yüzde 0,75 oranında ödeyecek. .Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri tarafından takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2020 tarihinden önce olan ancak henüz ödenmemiş olan anapara alacakları her bir alacağın türü, süresi ve asılları farklı dikkate alınarak ve bedeli ne olursa olsun bu asıllara bağlı ikincil alacakların tahsili ve aslı ödenmiş ikincil alacaklarından tutarı 500 TL’yi geçmeyenlerden feragat edilecektir. Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası bedeli, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak belirlenecek. , yürürlük tarihinin prestijiyle, geri ödemeye başlanan veya takibe alınmak üzere vergi dairesine ibraz edilen tahsilat ve katkı kredilerinden, vadesi geçtiği halde ödenmeyen tahsilat ve katkı kredilerinin asılları , Yİ-ÜFE tutarı ile 9 Kasım 2022 ortasına kadar ertelenmiştir. alacağın katsayı tutarı hesaplanmayacaktır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen bedeller iade edilmeyecektir. Risturn istisnası, tam mükellef kurumlardan alınan bağış ve yardımlar gibi bazı istisna ve indirimler kapsam dışı bırakılacak ve ilave vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı (YİKOB) alacakların yeniden yapılandırılması imkanı sunulmaktadır. ödenecek taksitlerin vadeleri ise birer ay uzatılacak. Mücbir sebep beyan edilen illerdeki bürolara borcu olanlar, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ay sonuna kadar başvuruda bulunarak, ödemelerini belirtilen süre ve şekilde, bu dönemi takip eden aydır. 6 Şubat – 31 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasında cari fiyat, prim ve ikramiye ödemelerine ek olarak 50 bin lirayı geçmemek üzere aynı yardım ve nakdi yardımlar esas faize dahil edilmeyecektir. Bu yardımlardan gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlar için sahip oldukları konutları ücretsiz olarak ikamet amacıyla tahsis eden konut sahiplerinden emsal kira bedeli alınmayacak. Ödemelerden gelir vergisi stopajı yapılmayacaktır. Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına intikal eden malları ile patronların bunların eş, çocuk, anne ve babasına yaptığı yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna edilecek. Bu durumdaki devirlerden dolayı veraset ve intikal vergisi beyannamesi ibraz edilmeyecek ve ibra belgesi aranmayacaktır. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kararlarına göre, tutulması, korunması ve ibraz edilmesi gereken defter ve belgeleri depremde kaybolan mükellefler için verilen süre 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılacak. bu belgeyi il veya ilçe yönetim kurullarından temin eder. Yeni defterlerin açılması kolaylaştırılacak ve yeni defterlerin tasdiki için noter ücreti ve noter ücreti alınacaktır. Ticari işletmeler, ticaret şirketleri ve mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki şubeler tarafından deprem nedeniyle ticaret sicili müdürlüklerinde 31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu süreçlere bağlı olarak ücret ve bedel ile yapılacak işlemlerde. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan bedeli alınmayacaktır. Mücbir sebep ilan edilen yerlerde deprem nedeniyle zarara uğrayan esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetlerinin devamına katkı sağlamak amacıyla 31 Temmuz 2023 tarihine kadar tescil, iptal, değişiklik, tescil belgesi işlemleri Esnaf sicil dairelerinde yapılacak kayıtların bir ücret karşılığı yapılması zorunludur. Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen araçların vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ait yardımcı alacakları iptal edilecek. Vergi daireleri tarafından araçlara konulan hacizler kaldırılacak. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin etkileri dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvurular ve ödenecek taksitlere ilişkin süreler bir ay uzatılacak. Sahip oldukları konutları depremden etkilenen vatandaşlara ikamet amacıyla ücretsiz olarak tahsis eden konut sahiplerine emsal kira bedeli uygulanmayacak. Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketleri ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafından yapılan ödemelerden gelir vergisi stopajı yapılmayacak. Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına intikal eden malları ile patronların bunların eş, çocuk, anne ve babasına yaptığı yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna edilecek. Bu formdaki devirlerden dolayı veraset ve intikal vergisi beyannameleri ibraz edilmeyecek ve ihraç belgeleri aranmayacaktır. Ticari işletmeler, ticaret şirketleri ve mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki şubeler tarafından sarsıntı nedeniyle ticaret sicili müdürlüklerinde 31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu işlemlere ilişkin ücret ve bedel ile yapılacak işlemlerde. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan bedeli alınmayacaktır. Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen araçların vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ait yardımcı alacakları iptal edilecek. Vergi daireleri tarafından araçlara konulan hacizler kaldırılacak. 2022 BAZ ARTIRIMI Kanun teklifine eklenen yeni bir unsurla 2022 yılı için matrah artışı getirildi. Buna göre; 2022 yılı için vergi matrahını artıran gelir vergisi mükelleflerinden asıl bilanço esas alınarak defter tutanlar için 105 bin liradan, defter tutanlar ve serbest meslek sahipleri için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükelleflerine ise 500 bin lira. Bugün yasa tasarısı görüşmelerinde konu yeniden ele alındı ​​ve önergede değişiklikler yapıldı. İstisna kapsamındaki yatırım fonları ve ortaklarının kazançları üzerinden ayrıca vergi alınmayacaktır. Diğer taraftan; Mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge tasarım merkezlerince elde edilen muafiyet ve indirime tabi kazançları da ilave vergi kapsamı dışında tutuldu. Yurt dışına giden öğrencilere zorunlu hizmetlerini yerine getirmedikleri kamuya olan borçlarını yeniden yapılandırma imkânı sağlandı.

Adıyaman ve Malatya yörelerinde üretilen kıyılmış tütünde ise ÖTV yüzde 50 indirimli oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler